testpagina

Protocol pesten

De Zoeker is een veilige school. De school handelt om deze veiligheid te garanderen, volgens een strak protocol. In de eerste week na iedere vakantie wordt dit met de kinderen van groep 3 t/m groep 8 besproken. Wilt u deze informatie ook eens bekijken, bekijk de links hieronder.

Protocol pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag Gedragsprotocol voor in de klas groep 1 – 4 Gedragsprotocol voor in de klas groep 5 – 8
Sociale veiligheid op school

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te
beschrijven in een veiligheidsplan. Voor u ligt het plan van onze school. 

Sociale veiligheid veronderstelt:

-Aanwezigheid van een positief en veilig schoolklimaat als basis voor kunnen leren en werken op school.
-Bevordering van positief en veilig gedrag van alle betrokkenen bij de school.
-Bescherming ervaren tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van personen
in en om de school.
-Bevorderen van weerbaarheid van leerlingen.
-Psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen die niet door handelingen van andere personen mag worden aangetast.

Doelen voor de school met plan:
-Sociale veiligheid agenderen;
-Beschrijving van wat de school vindt en doet en wil gaan doen;
-Richting en houvast geven aan het handelen van alle betrokkenen;
-Doorwerking in het totale schoolbeleid stimuleren;
-Verantwoording afleggen over inspanningen van de school.

Alle scholen beschrijven wettelijke onderdelen in hun veiligheidsplan:
1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
3. Beleggen van de volgende taken bij een medewerker: coördinatie van het anti-pestbeleid.
In dit plan beschrijven wij hoe wij vormgeven aan veiligheid op onze school en aan de veiligheid van de leerling. Eerst gaan we in op uitgangspunten op bestuursniveau. In dit plan wordt verwezen naar een aantal documenten dat voor alle Zaan Primair scholen geldt. Zie de website van Zaan Primair: https://www.zaanprimair.nl/. Waar ouders staat, bedoelen wij zeker ook verzorgers.
Naast sociale veiligheid komt in dit plan fysieke veiligheid aan de orde.

Protocol sociale veiligheid op school

Protocol schoolverlenging
Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een volgende groep. In onderstaand ‘protocol schoolverlenging’ kunt u lezen hoe wij op De Zoeker omgaan met doorstromen, verlengen of versnellen. Er wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd of een kind gebaat is bij een verlengde schoolloopbaan of kleuterbouwverlenging. Met het oog op de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters zijn er andere uitgangspunten geformuleerd voor de overgang van groep 2 naar 3. Deze zijn opgenomen in het tweede onderdeel van het stuk ‘kleuterbouwverlenging’.

 

 

 

 

 

Protocol schoolverlenging

Protocol medicijnverstrekking
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. De schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind(eren) de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd. Bijvoorbeeld het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in die situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. In dit protocol geeft Zaan Primair aan hoe scholen in bepaalde situaties moeten handelen. Elk onderdeel wordt nader beschreven. In de bijlagen zijn diverse formulieren opgenomen.

 

 

 

 

 

Protocol medicijnverstrekking

Verzoeken tot een vrijstelling van gymles

Ouders doen geregeld, om meer en minder geldende redenen, een verzoek om hun kind niet te laten gymmen. Hiermee ontstaat er soms een hellend vlak, waardoor schoolregels moeilijker uitvoerbaar worden door de leerkracht en er een ongelijkheid wordt ervaren door de kinderen. Daarom geldt er op onze school het onderstaande beleid:

 • Gymnastiek is, net als alle andere vakken, een verplicht vak;
 • Om medische redenen kan er een ontheffing worden verleend, geldend voor de duur dat dit medisch noodzakelijk is;
 • Een ontheffing is nodig wanneer er drie lessen achter elkaar niet kan worden deelgenomen aan een gymles;
 • Om onduidelijkheid en verschil van inzicht te voorkomen, is een brief(je) van de huisarts of een bewijs van een behandelend specialist noodzakelijk;
 • De beoordeling vindt plaats door de directeur van de school, die dit vervolgens kenbaar maakt aan de groepsleerkracht.
Protocol uitgaan van de school op het "kleuterplein"
De situatie op het achterplein is onoverzichtelijk wanneer de kinderen worden opgehaald. Wij hebben met het team een aantal maatregelen besproken:

 • Groep 4 verlaat de school voortaan via de hoofdingang;
 • Ouders wachten op het plein achter de witte tegels op hun kind. Het is niet de bedoeling dat er in de school kinderen worden opgehaald. Dit levert een onoverzichtelijke situatie op. De deur van de school is dan ook gesloten;
 • De klas loopt het plein op en neemt plaats voor de ramen van het eigen lokaal;
 • Uw kind geeft bij de leerkracht aan dat hij/zij degene ziet die hem of haar uit school haalt en neemt met een high-five afscheid. Op deze manier weet u, dat uw kind met de juiste persoon meegaat;
 • Wanneer uw kind met een high-five afscheid heeft genomen van de leerkracht, dan komt het zelf naar u toe. Wanneer u het gaat ophalen bij de leerkracht, gaat namelijk het overzicht alsnog verloren;
 • In de loop van volgende week, zal er een rood-witte-ketting voor de steeg worden geplaatst, om ons te herinneren niet in de steeg te wachten op de kinderen;
 • De leerkrachten op het achterplein, gaan pas naar binnen, wanneer alle kinderen zijn opgehaald;
 • Het is niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen.

Met deze maatregelen zorgen wij ervoor, dat er een veilig, overzichtelijk en gezellig overdrachtsmoment is.

Op de fiets
Bij De Zoeker gaan we met enige regelmaat met groep 7 & 8 weg op de fiets. Omwille van veiligheid is het nodig dat er op de 7 kinderen, 1 begeleider is. Tijdens het fietsen dragen de begeleiders een veiligheidshesje om de herkenbaarheid als groep te verhogen. Het kan gebeuren dat wanneer er te weinig begeleiders kunnen worden gevonden, een uitstapje omwille van de veiligheid niet door gaat.
Uitstapjesregel

Op De Zoeker gaan wij geregeld op excursie. Sommige kinderen hebben moeite om zich in deze vrijere situatie goed hun weg te vinden. Ter ondersteuning van deze leerlingen geldt op school de onderstaande uitstapjesregel:

 1. Kinderen die zich niet hebben gedragen tijdens een uitstapje, worden erop gewezen dat de keer daarna stap 2 van de uitstapjesregel voor hen geldt.
 2. Wanneer je je bij het volgende uitstapje niet gedraagt, ga je het uitstapje daarna niet mee. De ouders van de desbetreffende leerling worden hierover geïnformeerd. De leerling gaat tijdens het uitstapje aan het werk in een andere klas.
 3. Wanneer de stap 2, 2 keer bij een leerling is ingezet, geldt de uitstapjesregel voor de leerling voor de rest van het jaar.
Ziekmelding
Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of de tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Ziekmeldingen via de mail is niet mogelijk. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen!

 

 

 

 

 

Telefonisch vanaf 08.00 uur ’s ochtends via 075-6287146

Protocol besmettelijke ziekten
Je hoeft je niet ziek te voelen, om wel iets onder de leden te hebben. Meestal wilt een leerling dan toch gewoon graag naar school en wij zien hem of haar ook graag verschijnen. Maar… dat kan natuurlijk alleen, wanneer je geen gevaar voor anderen vormt om ook ziek te worden.

Ten aanzien van besmettelijke ziekten, zoals waterpokken, worden de richtlijnen van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) gevolgd. De GGD baseert haar handelen weer op het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Dit betekent dat in de praktijk de richtlijnen van het RIVM bepalend zijn. U vindt een overzicht van deze richtlijnen op de website van het RIVM.

Verlof aanvragen
Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt.

 

Het aanvragen van verlof voor uw kind is daarom aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent binnen de regelgeving van de leerplicht. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. Een link naar de verlofwijzer vindt u op de site van de gemeente Zaanstad. U vindt hier ook het verlofformulier. Een papieren exemplaar kunt u opvragen bij de administratie of de directeur van de school.

Verzuim

Wanneer uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, moet de school dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder.

Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen!

Verzuim rond de vakantie/Luxe verzuim

De leerplichtambtenaar heeft er ons op gewezen dat er extra controles volgen ten aanzien van het “luxe verzuim”. Zo wordt het verzuim genoemd waarbij gezinnen eerder of langer vakantie houden dan wettelijk is toegestaan.

Als school worden wij gevraagd de onderstaande stappen te doorlopen ten aanzien van ziekmeldingen rond de vakantie:

Wanneer een leerling ziek wordt gemeld, moeten wij vragen of het kind thuis verblijft;
Wij moeten vragen op welke telefoonnummers de oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn;
Indien ouders aangeven dat het kind bij iemand anders verblijft, moeten wij de naam, het telefoonnummer en het adres van deze persoon vragen;
Indien er sprake is van een vermoeden van luxeverzuim (ziekmeldingen in de laatste week voor of na de vakantie), zijn wij verplicht om dit door te geven aan leerplicht. Hierbij moet ook de verzuimstaat van de leerling worden meegestuurd;
De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is;
Indien de leerling niet thuis is, worden ouders opgeroepen om een verklaring af te geven voor het verzuim;
De leerplichtambtenaar maakt proces-verbaal op en stuurt dit ter beoordeling op aan het Openbaar Ministerie.
Wij vermelden dit in de nieuwsbrief, zodat u weet dat wij u wellicht een aantal ongemakkelijke vragen moeten stellen. Ook vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij verplicht zijn tot de bovenstaande werkwijze en dat u ervan op de hoogte bent dat een mogelijke controle volgt.

Nota bene

Men gaat er soms ten onrechte van uit dat de directeur 10 dagen naar eigen inzicht te vergeven heeft per jaar per gezin. Dit is niet het geval. Bij een verlof van minder dan 10 dagen hoeft dit niet door de directeur met de leerplichtambtenaar besproken te worden, maar de wet en regelgeving is echter precies gelijk aan de wet en regelgeving die de leerplichtambtenaar hanteert. In principe zijn de uitkomsten van deze besluiten dus altijd dezelfde.

Ik vind het belangrijk dat er eenduidig beleid is binnen de school; de regels zijn voor alle gezinnen dus gelijk. Het allerbelangrijkst vind ik uiteraard dat de leerlingen allemaal voldoende onderwijstijd krijgen.

Een schooldirecteur hoofdelijk aansprakelijk bij het niet juist toepassen van de wet op de leerplicht. Dit betekent dat een schooldirecteur beboet kan worden wanneer hij de wet niet juist uitvoert.

Ik verzoek u om de directie niet te vragen de wet- en regelgeving te overtreden. Daarnaast verzoek ik u om de directie niet in verlegenheid te brengen door ziekmeldingen te doen, terwijl er eigenlijk sprake is van extra vakantie. Ik ben dan genoodzaakt alsnog melding te maken bij de leerplicht. Zo’n situatie zet de relatie onder druk en dat zou jammer zijn…

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn. In het onderstaande themadossier worden de regels over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) besproken. Waar wordt gesproken over gescheiden ouders kan ook worden gelezen ‘ouders met een verbroken relatie’.

Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Klachtenregeling
OBS De Zoeker hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directie. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (deze gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Klik op onderstaande link voor de klachtenregeling van Zaan Primair

Klachtenregeling van Zaan Primair

Schoolnieuws A

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender A

Schoolpraat Agenda XML stream

Schoolnieuws B

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender B

Schoolpraat Agenda XML stream