PBS: Goed gedrag kun je leren!

Goed gedrag kun je leren! Daar zijn wij het op Dynamica  XL over eens. Wij werken aan gedrag op een positieve manier. We letten op goed gedrag en benoemen het ook. Wat je aandacht geeft groeit!

Sinds september 2012 werken we op Dynamica XL op een positieve manier aan gedrag. Hierbij maken we gebruik van onderdelen uit PBS. (positive behavior support) een methode die scholen helpt om op een eenduidige manier met gedrag om te gaan.

PBS heeft vijf belangrijke uitgangspunten:

1. Schoolbrede aanpak
Met alle leden van ons team hebben wij bepaald dat vertrouwen, respect en plezier voor ons de basis zijn van waaruit we willen werken. Met leerlingen, met elkaar als collega’s en met de ouders. Ook het gedrag dat we van de leerlingen verwachten is hierop gebaseerd.
Sociale vaardigheden en sociaal gedrag aanleren vanuit schoolbreed gedragen waarden. Vanuit deze waarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die tijdens de les worden aangeleerd.

2. Preventie
We leren gedrag op een positieve wijze aan. Als de basis in orde is, als leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt is het voor alle leerlingen veilig en prettig.

3. Positieve bekrachtiging
Door te benoemen wat er goed gaat, zoveel mogelijk te negeren wat niet goed gaat leren we de kinderen gedragsverwachtingen aan. Wat je aandacht geeft groeit! We ‘betrappen’ leerlingen zo vaak mogelijk op goed gedrag! En wie zich aan de regels houdt wordt beloond. We hebben al verschillende beloningssystemen ontwikkeld, die variëren van een simpel compliment of sticker tot een gezamenlijk uitje met de klas als een doel bereikt is.

4. Datagestuurd
We meten gedrag aan het begin en dan op verschillende tijdstippen weer. Zo kunnen we concreet de effecten meten en weten we of we op de goede weg zitten of dat we aanpassingen moeten doen. Op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten.

5. Samenwerken met ouders en externe partners
We kunnen het niet alleen! Het resultaat wordt beter naarmate meer mensen hierbij betrokken worden!
Zowel ouders als instellingen en mensen die met onze kinderen werken worden betrokken bij het traject.

Respect, vertrouwen en plezier
Op deze manier creëren wij op school een klimaat dat veilig is voor iedereen, waarbinnen je mag zijn wie je bent! Waar iedereen elkaar respecteert en vertrouwt. Waar voor iedereen duidelijk en zichtbaar is wat er van ons verwacht wordt, waar plezier wordt gemaakt en waarbinnen al onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We doen dit met elkaar. Samen met de kinderen, samen met de leerkrachten én samen met de ouders!