Jaarverslag MR 2018-2101

Jaarverslag Medezeggenschapsraad DXL

Schooljaar 2018-2019

 • Naast het plaatsen van de vergaderdata en notulen op de website en de schoolpraatapp, zal ook twee dagen voor een vergadering een herinnering verstuurd worden via de schoolpraatapp.
 • Streven is tweemaal per jaar een bericht namens de MR aan de ouders te sturen om meer bekendheid te verwerven.
 • Op de locatie MOW is tijdelijk een vierdaagse schoolweek ingevoerd i.v.m. de personele bezetting. Dit betreft een Teacchplus groep.
 • MR geeft na enkele wijzigingen akkoord op het zwemprotocol.
 • MR geeft na enkele op- en aanmerkingen akkoord op de school ondersteuningsplannen (SOP) van de vier locaties.
 • Het voorzitterschap verschuift van Sander naar een gedeeld voorzitterschap door Ineke en Iris.
 • De jaarplanning van de MR is up-to-date gemaakt
 • Akkoord op vrijwillige ouderbijdrage.
 • Klachtenregeling: per locaties is minimaal één interne vertrouwenspersoon. Zaan Primair heeft twee externe vertrouwenspersonen. Iris en Ineke nemen structureel contact op met interne vertrouwenspersonen om te vernemen of er klachten/ gesprekken zijn geweest. Voor schooljaar 18-19 wordt er een nulmeting gedaan om de komende jaren een vergelijking te kunnen maken. Elke vergadering volgt er een korte terugkoppeling.
 • Er komt een nieuwe zorgstructuur op de TJL met Unitcoaches. Dit zijn ervaren leerkrachten die vanuit de klas worden vrij geroosterd. De Unitcoaches gaan de klassen in om daar de leerkrachten te coachen. De Unitcoach wordt weer begeleid door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator, Unitcoach, SO-extra en crisis medewerker vormen samen een zorgteam.
 • Na iedere MR-vergadering wordt er door de notulist een kort stukje geschreven van ong. 5 regels voor in de nieuwsbrief én het jaarverslag. Dit stukje wordt naar Ankie gestuurd en zij zal zorgen dat het in de nieuwsbrief komt.
 • Schoolformatie DXL: MOW groeit. Tweede Teacch Plus groep gaat volgend schooljaar op MOW van start. Het Samenwerkingsverband is bereid gevonden opnieuw te investeren. Er zal volgend jaar een onder/middenbouw en een midden/bovenbouw groep zijn en zo kan DXL alle leeftijden vanaf 6 jaar bedienen. Het is een groep voor leerlingen met autisme en een gemiddeld tot bovengemiddelde intelligentie. SPS blijft groeien ondanks actief terugplaatsbeleid. De groepen passen niet meer het gebouw. TJL is stabiel. Door de schoolverlaters. Het SO is wel groeiende. NIS krimpt. Dus een groep minder. Er zal een fulltime leerkracht of 2x parttime leerkracht naar de MOW gaan. Er is geprobeerd een KanzKlas te starten, maar te weinig cliënten van Odion kwamen in aanmerking.
 • Wegens ruimtegebrek en groei in het SBO gekoppeld aan de droom om voor elke kind thuis nabij onderwijs te realiseren, komt er in het nieuwe schooljaar een SBO-groep 3/4/5 op de Gouw.
 • In het kader van de doorontwikkeling Jeugdhulp, waarbij er vanaf 2020 één stedelijk Jeugdteam zal komen, zal er op de TJL volgend schooljaar gestart worden met een pilot. Er zal een vaste jeugdteammedewerker aan de school worden toegewezen die ook vanuit de school werkt. Ook zal er een combinatie gezocht worden met gespecialiseerde jeugdhulp die op school aanwezig is. Op deze wijze zijn de lijnen kort en kunnen de leerlingen snel en adequaat geholpen worden.
 • Presentatie architect over nieuwbouw: De architect geeft een presentatie. Er wordt gesproken over het geluidsniveau van de warmtepompen. Er is 1 schoolplein dat door beide locaties gebruikt gaat worden. Hier moet een goede planning voor komen. Er komt een duidelijke route voor het brengen en halen door de busjes.
 • Tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen: Tjotterlaan De leerkrachten geven aan niet tevreden te zijn. Door ouders zijn er weinig onderzoeken ingevuld. Ouders en leerlingen zijn positief over de school. Aankomend schooljaar komt iemand cultuuronderzoek doen. Nieuwendamstraat; mooi rapport. Molenwerf; er is geen leerlingenenquête ingevuld. Dit moest 1-op-1, hier ging veel tijd inzitten. Daarnaast wrikt het dat de leerkracht, daar waar de enquête ook over gaat, naast de leerling zit. Hoe realistisch is dit? Kan dit niet op een andere manier worden ingevuld? Sportstraat; mooi rapport. Algemene vragen die voor een volgend onderzoek uitgezocht moeten worden. Bij duo-leerkrachten mogen ouders over beide leerkrachten invullen. De vraag is in hoeverre het onderzoek echt anoniem is, dit is een vraag die in alle teams speelt. Bij het volgende tevredenheidsonderzoek duidelijkere informatie nodig over de anonimiteit van het onderzoek. Alvast nadenken over de manier waarop bij het volgende tevredenheidsonderzoek meer respondenten kunnen komen (ludieke acties).
 • Evaluatie MR: De mr heeft een goed jaar gehad. Wij mogen als mr wat kritischer zijn. De mr moet meer zichtbaar worden in de school. Hoe gaan we dit aanpakken? Er wordt gesproken over een maandelijkse katern in de DXL nieuwsbrief.
 • Schoolformatie: Groei binnen Dynamica Er is een tekort op het formatieplan van 1,4 ton dit heeft te maken met de flinke groei in het aantal leerlingen. De verwachting is dat er in het nieuwe schooljaar meerdere groepen op de verschillende locaties bij moeten.
 • Terugplaatsing: Het verloop van de terugplaatsingskinderen verloopt goed. Er zijn terugplaatsingen naar het reguliere onderwijs en van SO naar SBO. Er zijn 12 succesvolle kinderen teruggeplaatst.
 • Evaluatie MR: De mr heeft een goed jaar gehad. Wij mogen als mr wat kritischer zijn. De mr moet meer zichtbaar worden in de school. Hoe gaan we dit aanpakken? Er wordt gesproken over een maandelijkse katern in de DXL nieuwsbrief.