Onderwijsinhoud

Kerndoelen
Voor het gehele onderwijs zijn in 2006 landelijke kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het basisonderwijs. Het zijn er zo’n 60 en bestrijken de leergebieden: Nederlands, Engelse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Deze kerndoelen vormen ook de basis van het onderwijs op Dynamica. We gebruiken daarbij allerlei methodes die goed passen bij het SO en het SBO.

Methodeoverzicht SBO afdeling

Vakken Kleuters Onderbouw Middenbouw Bovenbouw
Rekenen

Kleuterplein

SE: Kwink

 

 

Wereld in getallen 5 Wereld in getallen 5 Wereld in getallen 5
Taal Lijn 3 Staal Staal
Spelling Lijn 3 Staal Staal
Lezen Lijn 3 Flits Flits
Begrijpend lezen Lijn 3 Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip
Wereld oriëntatie Kleuteruniversiteit/ Kleuterplein

Natuurzaken

Wereldzaken

Tijdzaken

Natuurzaken

Wereldzaken

Tijdzaken

Sociaal emotioneel Kwink Kwink Kwink
Engels   Groove me Groove me
Verkeer Klaar over Klaar over Klaar over
Muziek 123 Zing 123 Zing 123 Zing 123 Zing
Schrijven Kleuterplein Schrijven leer je zo Schrijven leer je zo Schrijven leer je zo
Digitale geletterdheid Future NL Future NL Future NL Future NL

Methodeoverzicht SO afdeling

Vakken Kleuters Onderbouw Middenbouw Bovenbouw
Rekenen

Kleuterplein

SE: Kwink

 

 

Wereld in getallen 5 Wereld in getallen 5 Wereld in getallen 5
Taal Lijn 3 Staal Staal
Spelling Lijn 3 Staal Staal
Lezen Lijn 3 List List
Begrijpend lezen Lijn 3 Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip
Wereld oriëntatie Kleuterplein

Natuurzaken

Wereldzaken

Tijdzaken

Natuurzaken

Wereldzaken

Tijdzaken

Sociaal emotioneel Kwink Kwink Kwink
Engels   Groove me Groove me
Verkeer   Klaar over Klaar over
Muziek 123 Zing 123 Zing 123 Zing 123 Zing
Schrijven Kleuterplein Schrijven leer je zo Schrijven leer je zo Schrijven leer je zo
Digitale geletterdheid Future NL Future NL Future NL Future NL

Op dit moment zijn er landelijke voorbereidingen in gang gezet om tot een vernieuwing van de kerndoelen te komen. Het doel is om leerlingen nog beter voor te bereiden op hun toekomst. De kerndoelen van 2006 zijn inmiddels wat gedateerd en het wordt tijd om ze aan te passen aan de vaardigheden die nodig zijn in de huidige tijd. Deze vaardigheden worden de 21st century skills genoemd.

21st century skills
Onze klassieke industriële samenleving heeft langzamerhand plaats gemaakt voor een kennis- en netwerksamenleving. Dit is vooral veroorzaakt door technologie en digitalisering. Het gevolg is dat de arbeidsmarkt sterk veranderd is. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. 21st century skills is een overkoepelende naam voor bepaalde competenties. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit, communiceren, samenwerken en digitale vaardigheden. Het doel van de 21st century skills is kinderen de juiste basisvaardigheden leren zodat ze succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

De verwachting is dat de kerndoelen pas in 2027 definitief vastgesteld zullen worden. Wel zijn er ook conceptdoelen gesteld waar de scholen mee aan de slag mogen om een achterstand te voorkomen. Op Dynamica spelen wij alvast in op de wijziging van de kendoelen. Vanaf het schooljaar 2020/2021 geven we les in digitale geletterdheid. Deze lessen kennen vier thema’s:

  • Computational thinking: denkvaardigheden en technologie richting programmeren. De leerlingen leren onder andere programmeren en het werken met algoritmes.
  • Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en de mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media. Wat plaats je bijvoorbeeld wel en niet op sociale media? Welke risico’s zijn er verbonden aan de mediaplatformen? Hoe maken we leerlingen bewust van wat reclames zijn en wat voor effect deze hebben?
  • ICT-Basisvaardigheden: kennis en vaardigheden die nodig zijn om met digitale technologie om te gaan, zoals het werken met educatieve programma’s.
  • Informatievaardigheden: het (onderzoeks-)proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen. Zoals het bepalen van welke informatiebronnen bruikbaar zijn voor het maken van een werkstuk.

Stage lopen bij Dynamica Noordsterweg en de satelietscholen
Wij begeleiden graag studenten gedurende hun stages, dit kan zijn op onze locatie Noordsterweg of op één van onze satelliet-locaties in de Zaanstreek. Dit kunnen stages zijn op verschillende zorg- of onderwijsgebieden. Hierbij kan je denken aan stages die uitgevoerd kunnen worden in een klassensetting of gericht op de interne zorg binnen school. 

Bij aanvang van de stage nodigen we je uit om met elkaar in gesprek te gaan over de missie en visie van school en welke verwachtingen passen bij de rol van een stagiaire. Vanuit dit gesprek wordt er een stageplek aangewezen en maak je kennis met je stagebegeleider.  

Mocht je enthousiast zijn om bij ons stage te lopen, neem dan contact op met:  

Jade Mantel (SBO-afdeling)                                                  Liese Vlas (SO-afdeling) 
 j.mantel@zaanprimair.nl                                                       l.vlas@zaanprimair.nl