Visie, werkwijze en PBS

​Visie
In Dynamica Wormerveer zijn twee typen onderwijs ondergebracht; de afdeling speciaal basisonderwijs en de afdeling gespecialiseerd onderwijs. In het speciaal basisonderwijs zitten leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben om tot leren te komen. Soms is er sprake van autisme, een gedragsprobleem, verminderde cognitieve mogelijkheden of een specifieke leerprobleem. In het gespecialiseerde onderwijs zitten leerlingen die veel extra ondersteuning behoeven. Meestal gaat het om gedrags- of psychiatrische problemen, die het leren ernstig in de weg zitten. Naast allerlei cognitieve doelen, wordt in deze afdeling veel aandacht besteed aan gedragsregulering. We gaan binnen onze school uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Die vormen het startpunt voor het stellen van doelen, die de leerlingen nog moeten bereiken, zowel op cognitief als op gedragsniveau. We zijn optimistisch en positief. We geloven sterk in de kansen die we kunnen benutten waarbij we niet alleen het beste uit de leerlingen, maar ook uit onszelf willen halen. Dat vergt veel van ons personeel. Ze moeten niet alleen een groot hart hebben voor kwetsbare leerlingen, maar ook bereid zijn om kritisch naar zichzelf te (laten) kijken. Dit geldt voor iedereen die bij ons werkt. Ons personeelsbestand is gevarieerd. De grootste groep bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten. Daarnaast hebben we orthopedagogen in dienst, zorgcoördinatoren, gedragscoaches, vakleerkrachten, conciërges/schoonmakers, administratief personeel en enkele directieleden. Onze leerlingen zitten niet voor niks op een gespecialiseerde voorziening. Hun problematiek is divers en soms complex. Om die reden is het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de school goed samenwerken, goed kunnen luisteren naar elkaar en goed in staat zijn om een gezamenlijk perspectief voor de leerlingen op te stellen.

Werkwijze
Wij hebben hard gewerkt aan het optuigen van een degelijke zorgstructuur, waarbij alle stappen tussen instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen staat beschreven. In deze structuur is niet alleen opgenomen hoe we de leerlingen volgen en begeleiden, maar ook welke stappen leerkrachten kunnen zetten bij het aanvragen van ondersteuning voor zichzelf of voorn hun leerlingen. De ondersteuning aan leerlingen is heel gevarieerd. We hebben enkele intern specialisten beschikbaar die kunnen helpen zoals een zorgcoördinator, een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. Binnen onze school zijn ook extern deskundigen snel en eenvoudig bereikbaar. Zo is er op school ondersteuning beschikbaar van een logopedist, een fysiotherapeut, een deskundige van het Jeugdteam en een GZ-psycholoog van een jeugdhulporganisatie. Deze gevarieerde groep aan ondersteuners hebben allemaal hun eigen specialisatie, maar werken vooral samen! Het uitgangspunt daarbij is de ondersteuningsbehoefte van de leerling en gezamenlijk wordt gekeken wie wat gaat doen.

Positive Behavior Support (PBS)
Structuur en duidelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor onze leerlingen om tot leren en gewenst gedrag te komen. Het leren knippen we op in kleine stapjes. We bieden een gevarieerde instructie aan, verstrekken veel oefenstof en zorgen voor veel herhaling. Dit kost weliswaar tijd maar het zorgt er ook voor dat het geleerde beklijft en dat een volgende leerstap eenvoudiger te maken is. Voor het reguleren van het gedrag gebruiken we de technieken van Positive Behavior Support (pbs). Deze techniek bestaat uit het formuleren van duidelijke verwachtingen die we van leerlingen hebben, we visualiseren deze verwachtingen door het hele schoolgebouw heen en we versterken het gewenste gedrag m.b.v. tokens. Wanneer we zien dat iets goed gaat, dan geven we dat aan! Het voltallige personeel, maar ook de externe medewerkers en de buschauffeurs proberen we te leren hoe deze technieken toegepast kunnen worden binnen hun eigen werk met onze leerlingen. Als we elkaar allemaal versterken, geeft dat een geweldige duidelijkheid en voorspelbaarheid voor onze leerlingen.